A GOLDEN PARK HOTEL (www.goldenparkhotel.hu) ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatai:

S-NAPPER Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Baross tér 10.

Cg.: 01-09-896245

Adószám: 14265958-2-42

Képv.: Vilnrotter-Babócsy Ágnes pénzügyi ügyvezető

E-mail: reception@goldenparkhotel.hu

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.goldenparkhotel.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal). Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Jelent szabályzat a 1087 Budapest, Baross tér 10. szám alatt található Golden Park Hotel megnevezésű hotel által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 1. Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói és a Hotelben megszálló vendégek, mint felhasználók (a továbbiakban együttesen: érintett vagy felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 2. A weboldalról a „Kapcsolat” és „Book now” menüpontok alatt közvetlenül elérhető portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

 3. Az Adatkezelő a Hotelben megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

 4. Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, és a weboldalon megjelentetett valamennyi, továbbá az érintett által más fórumon keresztül az Adatkezelő részére átadott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

 5. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

 6. Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, minden egyéb, a weboldal és a kamerás megfigyelő rendszer működtetésével összefüggő, 1. pontban hivatkozott adat közlésével összhangban került megalkotásra.

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 • Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

 1. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
 1. Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője, aki a

S-NAPPER Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Baross tér 10.

Cg.: 01-09-896245

Adószám: 14265958-2-42

Képv.: Vilnrotter-Babócsy Ágnes pénzügyi ügyvezető

E-mail: reception@goldenparkhotel.hu

gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett

megismerhesse.

 1. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

 2. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 3. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 4. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 5. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 6. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 7. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 8. Adatkezelő kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

 9. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE
 1. Elektronikusan és/vagy papír alapon rögzített szobafoglalás1

 1. A kezelt adatok köre:

 1. Vezetéknév*

 2. Utónév*

 3. Vállalat

 4. Lakcím*

 5. Irányítószám*

 6. Helység*

 7. Állam*

 8. Születési hely*

 9. Telefonszám*

 10. E-mail cím*

 11. Érintett által választott szoba típusa*

 12. Érintett által választott ágy típusa*

 13. Érintett érkezésének napja és órája*

 14. Éjszakák száma*

 15. Felnőttek száma*

 16. Gyermekek száma*

 17. Házi kedvenc szolgáltatás igénybevétele

 18. Korai bejelentkezés igénybevétele

 19. Félpanzió igénybevétele

 20. Vízforraló igénybevétele.

 1. A szoba lefoglalása önkéntes.

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  1. Az érintett a weboldal „Szobák” vagy „Aktuális ajánlataink” menüpontjaiban található „Foglalás” gombra kattintva keresztül eljut egy biztonságos oldalra, amelyet a FastBooking Service Clientéle (továbbiakban: FastBooking) üzemeltet és amelyre a következő adatvédelmi szabályozás vonatkozik és olvasható ezen az oldalon:

  1. „Az alábbi adatlap kitöltésével nyújtott információk a FastBooking rendszeren keresztül történt foglalásának rögzítésére szolgálnak, amely az adott honlap, illetve a célszálloda felé történő adatok feldolgozásáért felelős (kivéve ott, ahol ez opcióként van megjelölve). Jogában áll az adatokhoz hozzáférni, azokat módosítani és törölni, ezen jogát a szállodának vagy a FastBookingnak küldött e-mailben gyakorolhatja úgy, hogy ide kattint unsubscribe@fastbooking.com vagy levelet küld a FastBooking Service Clientèle, 63, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France címre vagy a szállodán keresztül.”

  1. Az érintett a VI. fejezet 1.1. pontjában meghatározott adatait az említett biztonságos oldalon megadja, elfogadja a fenti szabályozást és a FastBooking e-mail útján továbbítja az adatokat az Adatkezelő részére.

  1. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő front office manager, reservation agent, sales assistant, corporate sales manager, sales director munkakörben dolgozó munkavállalója a Fastbooking által továbbított adatokat az adatkezelőnél rendszeresített Hostware nevű foglalási rendszerbe manuálisan betáplálja.

  1. Az Adatkezelő fent meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalója a Hostware foglalási rendszerben összekapcsolja az érintett adatállományát a mágneskártyás beléptető rendszerben szereplő egy mágneskártya számával.

  1. Az érintett, Hotelbe érkezését követően, papíralapú bejelentkező lapot tölt ki, amelyen megadja a VI. fejezet. 1.1. a-j) alpontjaiban meghatározott adatait.

  1. Az Adatkezelő jelen pont d. alpontjában meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalója a kitöltött bejelentkezőlapot archiválja.

  1. Az Adatkezelő jelen pont d. alpontjában meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalója az összekapcsolt mágneskártyát hozzárendeli egy szobaszámhoz és a mágneskártyára felviszi az érkezés és a várható távozás napját.

  1. A VI. fejezet 1.1. a-j) alpontjaiban meghatározott adatokat kizárólag az érintett, a VI. fejezet 1.1. k-t) alpontjaiban meghatározott adatokat az érintett és/vagy Adatkezelő jelen pont d. alpontjában meghatározott munkavállalója módosíthatja, kizárólag a valóságnak megfelelő adatokkal.

 1. Hírlevél küldése2

 1. A kezelt adatok köre:

 1. Vezetéknév*

 2. Utónév*

 3. E-mail cím*

 1. Érintett a weboldalon keresztül, e-mailben, vagy papír alapon a VI. fejezet 2.1. pontjában meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 1. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.

 1. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott, a VI. fejezet 1.3.d alpontjában meghatározott munkavállalói ismerhetik meg. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.

 1. Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásra igény tart, azaz ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a reception@goldenparkhotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 1. WI-FI használata3

 1. A kezelt adatok köre:

 1. E-mail cím*

 1. Érintett a Hotelben ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött WI-FI alapú internetezési lehetőséget érhet el.

 1. Érintett a WI-FI-re történő kapcsolódást követően a böngészőben megjelenő oldalon a VI. fejezet 3.1. pontjában meghatározott adatával regisztrálhat a WI-FI ingyenes használatára.

 1. Adatkezelő a WI-FI szolgáltatás Érintett által történő igénybevétele során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezel anonim adatokat, és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti a WI-FI és a weboldal használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjti, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeli.

 1. Adatkezelő a regisztráció során rögzített adatokat Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott, a VI. fejezet 1.3.d alpontjában meghatározott munkavállalói ismerhetik meg. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 1. Az érintett az adatállományból bármikor kérheti törlését a reception@goldenparkhotel.hu e-mail címre küldött törlési kérelem útján.

 1. Kamerás térfigyelő rendszer

 1. A kezelt adatok köre:

 1. Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás és/vagy hang.

 1. A hotel területén személy-, és vagyonvédelmi okokból működtetett kamerás térfigyelő rendszer vonatkozásában ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A térfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen szabályzatban és a kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek számára.

 1. A kamerás térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:

  1. A jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban a kamerás térfigyelő rendszerre külön szabályzat irányadó, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a Hotel recepcióján.

  2. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.

  3. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonvédelem.

  4. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 1087 Budapest, Baross tér 10. cím alatt található hotel.

  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

  6. Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

  7. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen. A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő nem folytat.

  8. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

  9. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 15 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

  10. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a 11. 8. pontban foglalt határidő még nem járt le.

  11. A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az Adatkezelő képviseletében eljáró, a felvétel kezelésére kijelölt személy jogosult megismerni, ha ez a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 1. Személyes adat csak a VI. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.

 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.

 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a reception@goldenparkhotel.hu

elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

 • az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

 • gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

 • az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

 • a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

 • az adatokról biztonsági mentés készül.

 1. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 2. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

 3. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 4. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, “cookies” használata és webfigyelés:

Adatkezelő szolgáltatásai során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezel anonim adatokat, és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti a weboldal használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjti, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeli.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a reception@goldenparkhotel.hu e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 1. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 2. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 3. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 4. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

9.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

10.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2015. október hó 1. napjától lép hatályba.

Budapest, 2015. október hó 1. nap

_______________________

Golden Park Hotel Kft.

Vilnrotter-Babócsy Ágnes

Pénzügyi vezető

1 A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

2 A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

3 A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.